RODO

Dane administratora danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PC 24 Sp. z o.o. z Siedzibą w Redzie, ul. Obwodowa 92, kod pocztowy 84-240 Reda;
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@partycamp.pl , tel.:+ 48 58 380 08 03
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych
  Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na PC 24 Sp. z o.o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a PC 24 Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PC 24 Sp. z o.o.w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez PC 24 Sp. z o.o. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez PC 24 Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. Odbiorcy danych
  PC 24 Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz PC 24 Sp. z o.o.usługi prawne. PC 24 Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. PC 24 Sp. z o.o. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz PC 24 Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym PC 24 Sp. z o.o. usługi IT, prawne, księgowe, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, hotelowe, transportowe, ubezpieczeniowe oraz innym partnerom PC 24 Sp. z o.o., z którymi PC 24 Sp. z o.o. współpracuje łącząc produkty lub usługi.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, PC 24 Sp. z o.o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu PC 24 Sp. z o.o..

 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
  W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PC 24 Sp. z o.o., i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PC 24 Sp. z o.o.. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. PC 24 Sp. z o.o.. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta, wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 2. Prawa Klienta
  Klient 
  ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PC 24 Sp. z o.o.. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez PC 24 Sp. z o.o.. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez PC 24 Sp. z o.o..
 • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PC 24 Sp. z o.o.. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem)
 2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: biuro@partycamp.pl.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że PC 24 Sp. z o.o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.