OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA PARTY CAMP – REGULAMIN

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest firma GRUPA WESELE Sp. z o.o, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 2. Pełne dane ORGANIZATORA wraz z siedzibą: GRUPA WESELE Sp. z o.o, ul. Olimpijska 24/3, 84-240 Reda, NIP: PL5882446372
 3. ORGANIZATOR jest wpisany do KRS pod numerem 0000770153
 4. Osoba fizyczna, zawierająca Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej KLIENTEM, a osoby fizyczne wyszczególnione w Umowie jako uczestnicy zwane są dalej UCZESTNIKAMI.
 5. Prawa i obowiązki KLIENTA, UCZESTNIKÓW oraz ORGANIZATORA określają:
  1. Umowa
  2. Oferta
  3. Niniejsze „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA PARTY CAMP” („OWU PC”)
  4. „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” (OWU) obowiązujące:
   • Zagranicą: www.axatravel.pl/pliki/OWU_Kontynenty.pdf
   • W kraju: www.axatravel.pl/pliki/OWU_RP.pdf

 § 2

ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się KLIENTA oraz UCZESTNIKÓW z Ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez KLIENTA rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, a zawarcie Umowy z chwilą dokonania wpłaty.

 § 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zaliczka za usługi turystyczne winna być wpłacona przez KLIENTA w przeciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą część kwoty należy uregulować w terminie od 21 do 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy w zależności od wybranej imprezy. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej KLIENT zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty w momencie rezerwacji.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z KLIENTEM, którego wpłaty nie zostaną uiszczone w ustalonych terminach.

 § 4

CENA IMPREZY

 1. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). Cena ustalona w Umowie może być podwyższona, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do KLIENTA wyłącznie po udokumentowaniu przez ORGANIZATORA wpływu na jej podwyższenie jednej z wyżej wymienionych przyczyn i doręczeniu KLIENTOWI pisemnego zawiadomienia o wzroście ceny co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 2. Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli po zawarciu Umowy, cena danej wycieczki została obniżona z powodu akcji promocyjnych (np. first minute) prowadzonych przez ORGANIZATORA.
 3. KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeżeli nie podał podczas składania rezerwacji kodu rabatowego lub innego nadanego uprawnienia obniżającego cenę wycieczki.

 § 5

ŚWIADCZENIA

 1. KLIENT ma prawo do świadczeń gwarantowanych Umową.
 2. UCZESTNICY uprawnieni są w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.
 3. UCZESTNICY objęci są również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
 4. UCZESTNIKOM przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystali z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA po potrąceniu faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.
 5. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez ORGANIZATORA odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w Umowie, KLIENT zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem imprezy.
 6. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki KLIENT powinien niezwłocznie po otrzymaniu od ORGANIZATORA informacji w tym zakresie poinformować go, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy KLIENTOWI przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od KLIENTA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej ORGANIZATOR nie wykonuje przewidzianych w Umowie świadczeń, wówczas ORGANIZATOR bez obciążenia KLIENTA dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie świadczenie zastępcze.
 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej lub z winy KLIENTA nie dojdzie do zrealizowania lub odbioru świadczeń zawartych w UMOWIE, to KLIENT nie ma prawa żądać realizacji umowy oraz  wykonania odpowiednich świadczeń zastępczych.

 § 6

UBEZPIECZENIE

 1. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 5, przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeniowe i UCZESTNIK.
 2. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera podstawowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) i Kosztów Leczenia (KL) w czasie trwania imprezy turystycznej.
 3. Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także innych przypadków wymienionych w OWU.
 4. W uzasadnionych przypadkach ORGANIZATOR sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie.
 5. W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. ORGANIZATOR zaleca zawarcie tego ubezpieczenia wraz z rezerwacją imprezy turystycznej.

 § 7

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

 1. ORGANIZATOR posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A.
 2. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, w których ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewnia UCZESTNIKOM powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez KLIENTÓW w razie niewykonania Umowy.
 3. W w/w sytuacji KLIENT powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem, który zawiadamia właściwego Marszałka Województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu UCZESTNIKÓW do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego Marszałka Województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

 § 8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. UCZESTNIK zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek.
 2. UCZESTNIK zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych (dowodu osobistego, lub w razie wymagań paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 3. UCZESTNIK powinien posiadać dokument tożsamości ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przed rozpoczęciem imprezy powinien sprawdzić czy nie został zgłoszony jako zagubiony. Dokumenty zgłoszone jako zagubione są blokowane, oraz nie upoważniają do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.
 4. UCZESTNIK nieposiadający polskiego obywatelstwa we własnym zakresie powinni sprawdzić możliwość podróżowania po krajach objętych ofertą.
 5. UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).
 6. UCZESTNIK zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.), oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do ORGANIZATORA, innych UCZESTNIKÓW, hoteli, przewoźnika, linii lotniczych itp. pod rygorem wystąpienia kroków prawnych ze strony ORGANIZATORA.

 § 9

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez urzędników granicznych lub imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA do kraju, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt.
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez pracowników: lotnisk, firm transportowych i przepraw promowych lub innych środków transportu odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA na pokład danego środka transportu, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt.
 3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez pracowników hoteli i innych obiektów noclegowych za odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA do danego obiektu noclegowego, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie i transport do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt.
 4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA imprezy, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 5. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 6. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń – nie przewidziane w ramach Umowy (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy transfer, itp.), UCZESTNIK uzyska pomoc przedstawicieli ORGANIZATORA przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu owych dodatkowych świadczeń będą ponoszone przez UCZESTNIKA i ORGANIZATORA w sposób niedyskryminujący żadnej strony.
 7. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą KLIENTÓW imprezy.
 8. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną w związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19 wprowadzonymi w trakcie zbierania wpłat i zapisów od uczestników wyjazdów.
 9. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez UCZESTNIKÓW w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.
 10. ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.
 11. Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 12. Opisane na stronie internetowej wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. ORGANIZATOR nie gwarantuje także, że będą one wszystkie realizowane.

 § 10

ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy turystycznej w razie zbyt małej ilości UCZESTNIKÓW, nie później jednak niż 5 dni przed terminem wyjazdu.
 2. ORGANIZATOR określa minimalną ilość UCZESTNIKÓW:
  • wyjazdów autokarowych na 40 osób na dany kierunek w danym terminie
  • wyjazdów samolotowych na 40 osób na dany kierunek w danym terminie
  • wyjazdów z własnym transportem uczestników na 40 osób na dany kierunek w danym terminie.
 3. O odwołaniu imprezy ORGANIZATOR niezwłocznie powiadomi KLIENTA e-mailem oraz telefonicznie.
 4. W przypadku odwołania imprezy turystycznej KLIENTOWI nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie Umowy.
 5. W związku z odwołaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie.
 6. Odwołanie lub zmiana programu imprezy turystycznej może nastąpić, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia oraz ilości zapisanych UCZESTNIKÓW, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej (m.in. decyzje władz państwowych lub lokalnych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki, niekorzystne warunki pogodowe i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej).
 7. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn określonych w punktach powyżej KLIENT otrzymuje pełny zwrot wniesionych świadczeń nie później w terminie do 194 dni – 14 dni na rozpatrzenie oraz 180 na zwrot – od momentu odwołania lub:
  • otrzymuje możliwość otrzymania VOUCHERA na wpłaconą kwotę do wykorzystania na dowolny wyjazd z oferty PARTY CAMP w terminie 2 lat od momentu jego wystawienia + 10% bonus = 110% wpłaconych środków
  • otrzymuje możliwość natychmiastowego zwrotu 50% wpłaconej kwoty za całą wycieczkę + otrzymuje za pozostałą kwotę ekwiwalent w postaci VOUCHERA odpowiadającego 50% wpłaconej kwoty do wykorzystania na dowolny wyjazd z oferty PARTY CAMP w terminie 2 lat od momentu jego wystawienia + 10% bonus
 8. KLIENT aby ubiegać się o zwrot wpłaconych kwot zobowiązany jest do wpłaty w terminach zawartych na umowie całości kwoty za zamawianą wycieczkę czyli zaliczka + II rata = 100% ceny wycieczki.

 § 11

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej KLIENT ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej KLIENT jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub mailowej . Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do ORGANIZATORA.
 2. Jeżeli KLIENT zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od ORGANIZATORA, ten zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
 3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę:
  • do 31. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 30% ustalonej ceny,
  • od 30. do 23. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny,
  • od 22. do 16. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny,
  • od 15. do 9. dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny,
  • od 8. do 3. dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny,
  • od 2. przed rozpoczęciem imprezy do dnia rozpoczęcia imprezy 95% ustalonej ceny.
 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu w przypadku nie zebrania się grupy co najmniej 15 osób na dany kierunek. W takim przypadku przysługuje uczestnikowi bezpłatna zamiana na inne dowolnie wskazane miasto dojazdu przez ORGANIZATORA.
 2. ORGANIZATOR dokona zwrotu w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji.

 § 12

PRZENIESIENIE ŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ

 1. Za zgodą ORGANIZATORA możliwa jest na życzenie KLIENTA zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski złożone na minimum 15 dni przed wyjazdem.
 2. KLIENT ma prawo zmienić UCZESTNIKÓW Umowy. Nowy UCZESTNIK powinien spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o zmianie UCZESTNIKA, terminu bądź destynacji e-mailem.
 4. Opłata manipulacyjna za zmianę UCZESTNIKA, terminu lub destynacji wynosi (za każdego UCZESTNIKA):
  • do 60. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 50 PLN,
  • od 59. do 45. dnia przed rozpoczęciem imprezy 75 PLN,
  • od 44. do 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 100 PLN,
  • od 29. dnia przed rozpoczęciem imprezy 200 PLN.
 5. Za pokrycie kosztów dodatkowych, powstałych przez zmianę (np. różnica w cenie turnusów, zakup nowych biletów rejsowych, itp.) odpowiada KLIENT.
 6. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę UCZESTNIKA oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
 7. Zmiana UCZESTNIKA imprezy turystycznej musi zostać zgłoszona do ORGANIZATORA w terminie, który umożliwia przeprowadzenie zmian danych, ew. procedur wizowych, itp., jednak nie później niż:
  • do 15. dnia przed wyjazdem – w przypadku imprez autokarowych i realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe do krajów gdzie nie jest wymagane wizowanie przed rozpoczęciem podróży,
  • do 30. dnia przed wyjazdem – w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe oraz wymagających przeprowadzenia wizowania przed rozpoczęciem podróży.

 § 13

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, UCZESTNIK ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauważonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach KLIENT może złożyć ORGANIZATOROWI reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Reklamacja KLIENTA powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym lub kurierem (nie e-mailem) na adres siedziby ORGANIZATORA.
 4. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do ORGANIZATORA.
 5. Pracownicy ORGANIZATORA nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych KLIENTÓW.
 6. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami każdy pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 § 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU PC zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby ORGANIZATORA
 3. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych OWU PC nie narusza ważności całej Umowy.
 4. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Używamy Cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia COOKIES w swojej przeglądarce. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close