UWAGA!
Jesteś na archiwalnej części strony. Przejdź na nową.
 
infolinia: +48 58 380 08 03 Jesteśmy dostępni od pn-pt w godzinach 10.00 -18.00

abcd

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa wyjazdów organizowanych przez: PC GROUP Sp. z o.o. z siedzibą przy AL. Niepodległości 809 A w Sopocie. Spółka jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 383. OWU obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych w terminie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia wydania nowych warunków uczestnictwa.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych jest PC GROUP Sp. z o.o., zwane dalej PC GROUP.
• Osoba fizyczna, która zawarła Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez PC GROUP zwana jest dalej Klientem.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

• Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez PC GROUP następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji w systemie rezerwacyjnym na jednej ze stron internetowych grupy PC GROUP. Rezerwację może złożyć również: ambasador, koordynator, agent, partner i inni w oparciu o umowę agencyjną lub współpracy zawartą ze PC GROUP w imieniu własnym lub klientów.
• Dokumentem potwierdzającym założenie rezerwacji jest umowa podpisana z członkiem zarządu, koordynatorem-agentem lub pracownikiem PC GROUP w biurze firmy lub otrzymanie numeru rezerwacji drogą mailową po przesłaniu danych wymaganych przy rezerwacji na stronach internetowych.

§ 3
PŁATNOŚCI

• Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (każdorazowa wysokość zadatku określona jest w ofercie na stronie WWW wyjazdu oraz w systemie informacyjnym) w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie wskazanym na umowie nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie jest podana inna informacja. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do wpłaty całej ceny w momencie rezerwacji lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie jest podana inna informacja.
• Ceny świadczeń obowiązkowych oraz fakultatywnych są cenami umownymi.
• Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym w punkcie § 3 ust. 1 terminie, umowa może być rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia imprezy pozostaje 21 dni lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie WWW jest podana inna informacja. W takim przypadku PC GROUP obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w
wysokości i na zasadach określonych w § 10 ust. 2. lub w terminie innym jeżeli na stronie jest podana inna informacja. Wiadomości oraz oferta na stronie jest nadrzędnym dokumentem.
• PC GROUP zastrzega możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny PC GROUP obowiązany jest udokumentować wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. PC GROUP zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej lub mailowej lub telefonicznej.
• Klient w terminie 2 dni od zawiadomienia dokonanego przez PC GROUP obowiązany jest pod rygorem nieważności na piśmie poinformować PC GROUP czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat.
• W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie z Klientem nie może być podwyższana.

§ 4
REALIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

• PC GROUP przyjmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z programem i świadczeniami zawartymi w ofercie na stronie www wyjazdu. PC GROUP ma prawo jednak zmienić informacje w ofercie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Odpowiedzialność PC GROUP za niewykonane lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy turystycznej ograniczona jest względem Klienta do wartości ceny lub świadczeń do których klient zgłasza zastrzeżenia.
• W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Biura (pilota, rezydenta, koordynatora) w momencie powstania nieprawidłowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio telefonicznie biuro PC GROUP.
• Przedstawiciel PC GROUP obsługujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania roszczeń, a jedynie do ich przyjmowania oraz przekazania zarządowi PC GROUP.
• Niezgłoszenie pisemnie roszczeń oraz nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przedstawicielowi PC GROUP na miejscu lub w trakcie transportu do i z miejsca docelowego wyjazdu jest równoznaczne z utratą prawa do roszczeń.
• Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w trakcie pobytu z jego winy lub z winy jego towarzyszy podróży i gości niezwłocznie po zaistnieniu szkody pod groźbą usunięcia go z listy uczestników i natychmiastowego wykwaterowania bądź odmówienia transportu powrotnego.
• Klient zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej na rzecz kontrahentów klienta tj. właściciele obiektów noclegowych i środków transportu włącznie z promami na których odbywa się nocleg. Jeżeli Wysokość kaucji nie jest podana na stronie WWW w momencie publikacji oferty, to zostanie podana każdorazowo w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed wyjazdem drogą mailową na mail wskazany przez osobę dokonującą pojedynczej rezerwacji i/lub w imieniu całej grupy.

§ 5
UBEZPIECZENIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

• PC GROUP oświadcza, że w cenie imprezy turystycznej zawarte jest podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w czasie trwania imprezy turystycznej.
• Zakres ubezpieczenia obejmuje: koszty leczenia za granicą oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
• Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Podróży. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających a także innych przypadków wymienionych w OWU. W uzasadnionych przypadkach PC GROUP sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym i własnym zakresie.
• PC GROUP posiada aktualna umowę dotyczącą świadczeń ubezpieczeń turystycznych z firmą AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
• Szczegółowe warunki ubezpieczenia są zawarte w OWU ubezpieczyciela na stronie internetowej www.axa.pl, w siedzibie PC GROUP oraz są udostępniane na życzenie drogą mailową.
• W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Chęć zakupu w/w ubezpieczenia należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji na daną usługę turystyczną lub należy je zamówić w trakcie wypełniania formularza rezerwacyjnego o ile PC GROUP udostępnia taką możliwość.
• W razie wypadku podczas trwania imprezy turystycznej organizowanej przez PC GROUP Sp. Z o.o. należy kontaktować się z centrum alarmowym AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. pod numerem INFOLINII: +48 22 575 90 80.

§ 6
BAGAŻ

• Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze.
• W przypadku znalezienia w pojeździe bagażu, którego nie można zidentyfikować Przewoźnik ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu jego usunięcia według przepisów o rzeczach znalezionych (Kodeks Cywilny z 23.04.1964 Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
• Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.
• Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
• Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych). Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych lub pobrania dodatkowej opłaty za każdy kilogram ponad dopuszczalną wagę w wysokości 50zł.
• Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Organizator ma prawo odmówić zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego. 10. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Organizatora.
• Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez Organizatora. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.1

§ 7
ŚWIADCZENIA

• Klient ma prawo do świadczeń określonych w ofercie PC GROUP na stronie www wybranego produktu.
• PC GROUP ma prawo do zmiany oferty w takich sytuacjach jak: wyczerpanie się miejsc w hotelach, zbyt mała liczba uczestników lub zbyt mała grupa w miejscu zadeklarowanej dosiadki autokarowej.
• Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (Aktualny i ważny paszport lub dowód osobisty).
• PC GROUP nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy.

projekt graficzny hero media
wdrożenie brandless.pl
optymalizacja web4pro.pl