KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PC 24 Sp z. o.o. z siedzibą w Redzie 84-240, ul. Spokojna 51

  2. Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: PC 24 Sp z. o.o. z siedzibą w Redzie 84-240, Spokojna 51

  3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie pana Błażeja Soińskiego, z którym można skontaktować się: listownie na adres: PC 24 Sp z. o.o. z siedzibą w Redzie, ul. Spokojna 51 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez e-mail: biuro@partycamp.pl.

  4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

  5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

  8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.

  10. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  12. PC 24 Sp. z o.o z siedzibą w Redzie 84-240, Spokojna 51 może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,

 2. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

 1. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych.

 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: listownie na adres: PC 24 Sp. z o.o z siedzibą w Redzie 84-240, Spokojna 51 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez e-mail: biuro@partycamp.pl.

 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 2. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych.

 4. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: listownie na adres: PC 24 Sp. z o.o z siedzibą w Redzie 84-240, Spokojna 51 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub przez e-mail: biuro@partycamp.pl.